Jabra Panacast 50

  • Camera Góc rộng 180° chất lượng 4K, 8 speak
  • 8 microphone theo công nghệ định hướng sóng âm, đảm bảo âm thanh rõ ràng truyền tải đủ thông tin trong cuộc họp
  • Chế độ Đạo diễn ảo: tự động nhận diện người đang phát biểu tự động
  • Streaming bảng trắng trong thời gian thực
  • Tính năng Dynamic Composition cho phép chia thành 4 khung hình nhỏ, tăng sự cộng tác khi họp
  • Được chứng nhận bởi Microsoft Teams Zoom, Zoom và các nền tảng UC khác.
  • Cộng tác tức thời Cắm là chạy
Xem ví dụ