Remote Polycom Group

Remote Poly (Polycom) Group là điều khiển từ xa sử dụng cho Poly (Polycom) Group Series, có thể sử dụng cho bộ Group 300, Group 310, Group 500, Group 700.

Xem ví dụ