YEALINK DD10

Thiết bị Yealink DECT dongle DD10K:

  • Hỗ trợ Yealink SIP-T41S / T42S với FW 66.82.0..35
  • Kết nối đáng tin cậy
  • Dễ dàng sử dụng
  • Cắm và Chạy
  • Tốc độ truyền cao
Xem ví dụ