Poly G7500

Poly G7500 | Polycom G7500

Poly cung cấp thiết bị họp dành cho hội trường và phòng họp lớn, Poly G7500 có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Từ hội nghị truyền hình truyền thống H323/SIP cho đến các nền tảng cloud như Microsoft Team, Zoom,…..

Xem ví dụ