Logitech Tap Scheduler

  • Màn hình cảm ứng 10.1 ”: Dễ dàng đọc chi tiết và đặt chỗ trên màn hình cảm ứng rộng rãi và nhạy
  • Cài đặt lắp đặt đơn giản
  • Tap Scheduler và gói các giải pháp phòng của Logitech, có tích hợp với Microsoft Teams®, Zoom Rooms™, và các nhà cung cấp dịch vụ khác.
Xem ví dụ